Vilkår og betingelser

Standardvilkår og betingelser for leje

Hertz udlejer hermed en bil til lejer på de vilkår og betingelser, som er anført på forsiden og denne side, og lejer accepterer ved sin underskrift disse som værende det afgørende i denne aftale.

1. Levering og tilbagelevering

Bilen leveres til lejer i generel god stand og uden synlige fejl. Enhver klage over dens tilstand må fremføres til Hertz umiddelbart ved overleveringen. Lejer forpligter sig til at tilbagelevere bilen med alle dokumenter og tilbehør i samme stand på det sted og den dato, der er anført i aftalen. Hertz forbeholder sig ret til at tage bilen i besiddelse på ethvert tidspunkt samt indgive politianmeldelse, hvis bilen anvendes i strid med denne aftale eller dansk lovgivning.

2. Ansvars-, skades- og tyveriforsikring m.v.

 1. Hertz har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring overfor 3. part.

 2. Ved enhver skadesbegivenhed i lejeperioden er lejer forpligtiget til over for Hertz at betale en selvrisiko på op til DKK 5.000 jævnfør Justitsministeriets bekendtgørelse herom. Lejers selvrisiko gælder også ved skade påført af ukendt modpart.

 3. I tillæg til ovenstående, er lejer endvidere forpligtet til at godtgøre Hertz for afsavnsdage. Hertz opkræver afsavnsdage med DKK 500 pr. dag, dog maksimalt DKK 15.000 (modsvarende 30 dages tabt indtjening). Afsavnsdage er defineret som dage, hvor Hertz ikke kan udleje bilen som følge af skade forårsaget af lejer, ukendt modpart eller grundet tyveri af bilen.

 4. Ved accept af Skadesforsikring (CDI) er selvrisikoen på DKK 5.000 vedrørende skade på bilen, mens lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage minimeres til maksimalt DKK 5.000.

 5. Ved accept af Tyveriforsikring (TI) er selvrisikoen på DKK 5.000 i tilfælde af tyveri af bilen. Lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage ved tyveri af bilen, bortfalder dog i sin helhed.

 6. Lejer kan endvidere fjerne selvrisikoen helt ved skade og tyveri ved at acceptere Super Skadesforsikring (SCDI), ligesom lejers forpligtelse til at godtgøre for afsavnsdage i tilfælde af skade eller tyveri bortfalder i sin helhed. SCDI er betinget af accept af CDI og TI.

 7. Punkt 2, litra a) til f) bortfalder dog i sin helhed, hvis lejer overtræder de for denne leje gældende betingelser, fører det lejede køretøj på uforsvarlig/uagtsom vis, forsætligt eller groft uagtsomt overtræder færdselsloven eller andre lovbestemmelser. I disse tilfælde bortfalder enhver forsikring på bilen, og lejer er erstatningspligtig for ethvert tab, Hertz måtte lide.

 8. Lejer skal ved enhver skade samt tyveri straks kontakte det Hertz kontor, bilen er udleveret fra, og udfylde en skadesanmeldelse med alle relevante oplysninger omkring hændelsesforløb (inklusive eventuel modparts registreringsnr., identitet og dennes forsikringsselskab samt policenr.). Hvis oplysningerne er mangelfulde i en sådan grad, at Hertz må indhente oplysningerne selv, kan dette udløse et administrationsgebyr på op til DKK 600. Hvis Hertz ikke kan gennemføre krav overfor ansvarlig modpart grundet mangelfulde oplysninger, hæfter lejer for enhver udgift som følge heraf.

 9. Tyveri og enhver skade på person eller ting skal straks rapporteres til politiet og inden for 24 timer til Hertz. En skadesanmeldelse skal udfyldes. Krav fra trediepart må ikke anerkendes. Detaljer vedrørende vidner og andre involverede køretøjer skal fremskaffes om muligt. Lejer indvilliger i at samarbejde med Hertz og Hertz’ forsikringssselskab ved enhver undersøgelse eller retssag. Forsikringsaftalerne er indgået med Hertz’ forsikringsselskab.

 10. Lejer/fører(e) hæfter personligt og solidarisk for alle de i punkt 2 nævnte betingelser.

3. Betalinger

Lejer skal på anfordring betale eller refundere Hertz summen af:

 1. takster baseret på tid og kilometer, beregnet efter de på forsiden heraf anførte priser eller - hvis sådanne priser ikke er anført - efter de i den gældende tarif anførte priser og betingelser,

 2. alle udgifter til brændstof iberegnet Hertz’ gebyr for optankning, fritagelse for erstatningsansvar for driftstab ved beskadigelse (CDI), fritagelse for erstatningsansvar for driftstab ved tyveri og anden bortkomst (TI), Personlig Ulykkesforsikring (PAI), SuperCDI/TI og/eller alle andre standard-, ekstra- eller diverse gældende afgifter i henhold til de på forsiden heraf eller i den gældende tarifanførte priser,

 3. alle offentlige eller andre skatter (og afgifter) på lejeaftalen eller et sådant beløb som Hertz måtte beregne sig som refusion af sådanne skatter (og afgifter),

 4. Hertz’ omkostninger, inklusive rimelige advokatsalærer, påløbet ved inkasso af udeblevne betalinger fra lejer i henhold til denne aftale,

 5. bøder, bod, konfiskation, retsomkostninger og andre udgifter, hvis sådanne pålægges Hertz under lovmæssig tvang med hensyn til bilens brug i den periode, hvor den er udlejet til lejer, medmindre de skyldes fejl fra Hertz’ side; men denne bestemmelse skal ikke friholde lejer eller nogen anden person for direkte ansvar overfor enhver offentlig institution eller myndighed for personens egen ulovlige handlemåde,

 6. skader på bilen, der ikke dækkes af dennes forsikringer, herunder enhver beskadigelse af indtræk (f.eks. efter cigaretgløder), interiør og andet udstyr, bortkomst af bilnøgle samt beskadigelser fremkommet ved forkert brug (f.eks. påfyldning af forkert brændstof eller ødelagt kobling) og lastning samt alle Hertz’ eventuelle omkostninger og gebyrer som følge af denne type skader/uheld. Ved enhver usædvanlig anvendelse (herunder transport af husdyr) forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer for alle udgifter til rengøring og istandsættelse.

 7. afsavnsdage à DKK 500 pr. dag, hvor Hertz afventer bilnøgle, som ikke er blevet returneret samtidig med bilen.

4. Skadesløsholdelse

Hertz kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade påført lejer eller trediepart i forbindelse med brugen af bilen, ej heller for tab af eller skade på lejers ejendele, der måtte være efterladt i bilen, ej heller for tab eller gener som følge af sen levering, motorsvigt eller af andre årsager. Lejer skal holde Hertz skadesløs med hensyn til ethvert sådant krav.

5. Betingelser for brugen

Lejer forventes at passe omhyggeligt på bilen, der ikke må anvendes:

 1. til transport af personer eller ejendele mod betaling

 2. til fremdrift eller slæbning af noget køretøj, anhænger eller andet

 3. til deltagelse i væddeløb, tests og øvelser eller konkurrencer af enhver art

 4. i tilfælde af, at lejer er under påvirkning af alkohol, hallucinatoriske præparater, narkotika, medicin eller noget andet stof, der nedsætter lejers dømmekraft eller reaktionsevne

 5. i strid med sædvane eller regulativer

 6. af personer, som ikke er påført lejekontrakten. Enhver fører skal være forudnævnt og bemyndiget af Hertz. Hertz kræver ligeledes en kopi af samtlige føreres kørekort. Samtlige førere skal have haft et gyldigt kørekort i mindst 12 måneder ved lejemålets begyndelse.

Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

6. Tro og love-erklæring vedrørende brug af køretøj

Undertegnede bekræfter, at jeg har fået overdraget et køretøj til mig

I forbindelse med overdragelsen af køretøjet erklærer jeg, at ejeren af køretøjet har undersøgt, at der som led i overdragelsen af køretøjet ikke er risiko for, at køretøjet vil blive anvendt til vanvidskørsel.

Jeg erklærer endvidere, at jeg og øvrige, der vil få adgang til køretøjet, ikke tidligere har foretaget vanvidskørsel eller andre grovere overtrædelser af færdselsloven. Som vanvids-kørsel anses bl.a. kørsel med en hastighed over 200 km/t, kørsel med en hastighed over 100 km/t med en samtidig overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 100 pct., og spirituskørsel med en promille på over 2,00.

Jeg erklærer også, at jeg er gjort opmærksom på, at jeg kan blive pålagt det fulde erstatningsansvar, hvis køretøjet bliver konfiskeret som følge af vanvidskørsel.

Standard terms and conditions of rental

Hertz hereby rents a vehicle (including any replacement vehicle) to the Renter subject to all such terms and conditions as are listed on the front page and this page of the Rental Agreement, and by entering his/her signature hereon the Renter in consideration thereof accepts these conditions as the essence of the Rental Agreement.

1. Delivery and return

The vehicle shall be delivered to the Renter in good overall condition and without visible defects and shortcomings. Any complaints as to the condition of the vehicle must be made to Hertz immediately upon delivery. The Renter undertakes to return the vehicle with all documents and accessories and in the same condition to Hertz at the location and on the date stipulated in this Agreement. Hertz reserves the right to repossess the vehicle at any time without demand, and notify the police, if the vehicle is used in any manner contrary to this Agreement or Danish law.

2. Liability, damage and theft insurance etc.

 1. Hertz has taken out a statutory Public Liability and Property Damage Insurancecovering the Renter and other persons authorized by Hertz to drive the vehicle.

 2. At any damage incident during the rental period, renter is obliged to pay Hertz an excess of up to DKK 5,000 according to order by the Ministry of Justice. Renter is also liable in case of an unknown third party

 3. In addition to the above the Renter is obliged to indemnify Hertz for loss of revenue. Hertz charges an amount of DKK 500 per day – with a maximum of DKK 15,000 (equivalent to 30 days of lost revenue). Loss of revenue is defined as days when Hertz is unable to rent the car out, due to damage caused by the Renter, unknown third party or due to theft of the car.

 4. By accepting Collision Damage Insurance (CDI) the charge for the excess is limited to DKK 5,000, whilst the charge for loss of revenue decreases to a maximum of DKK 5,000.

 5. By accepting Theft Insurance (TI) the charge for the excess is limited to DKK 5,000, whilst the charge for loss of revenue regarding theft of the car lapses entirely.

 6. Acceptance of Super CDI (SCDI) eliminates the excess regarding damage or theft and fully waives the liability regarding loss of revenue. SCDI is conditional on acceptance of CDI and TI.

 7. Paragraph 2, litra a) through f) lapses in their entirety, if the Renter does not comply with the Terms and Conditions for this Rental Agreement, drives the rented vehicle in a reckless/negligent manner, intentionally or recklessly violates traffic regulations or other laws or the Renter in any other way violates the Rental Agreement conditions. In these cases any insurance on the car will lapse, and the Renter is liable to pay for any loss Hertz may suffer.

 8. If the rented vehicle is damaged or stolen, the Renter must as soon as possible contact the Hertz Branch from where the car was rented, and fill out a damage report with all relevant information about events (including counterpart’s car registration number, the other party’s identity and information about his/her insurance company and insurance policy number). If the data is insufficient to such an extent that Hertz have to obtain information on their own, this can provoke an administration fee of up to DKK 600. If Hertz cannot process claims against a responsible counterpart due to inadequate information, then the Renteris liable for any expense hereof, according to policy above.

 9. Theft and any injury or damage shall be reported immediately to the police and to Hertz within 24 hours. An accident report shall be completed on request. Third party claims must not be admitted. Details of witnesses and other vehicles involved shall be obtained where possible. The Renter agrees to cooperate with Hertz and insurers in any investigation or legal proceedings. Insurance policies are agreed with Hertz’ insurance company.

 10. The Renter/co-driver is joint and severally liable for the entire paragraph 2 listed conditions.

3. Charges

The Renter shall on demand pay to or reimburse Hertz for the sum of:

 1. Time and mileage charges computed at the rates stated on the front page hereof or, where no such rates are indicated, in accordance with the rates and conditions listed in the current tariff.

 2. All fuel expenses including Hertz’ refueling charge, any Collision Damage Insurance, Theft Insurance, Personal Accident Insurance and Super CDI/TI coverage taken out and/or other standard, extra or sundry applicable charges at the ratesset out on the front page hereof or in current tariff.

 3. All public or other direct and indirect taxes incidental to the Rental Agreement, or any amount charged by Hertz as reimbursement of such direct and indirect taxes.

 4. Costs incurred by Hertz, including reasonable attorney fees, incurred in collecting payments due from the Renter under this Rental Agreement.

 5. Fines, penalties, forfeiture, law costs and other expenses if such are imposed on Hertz under compulsion of law with respect to the use of the vehicle while on rental to the Renter, unless occasioned by any fault of Hertz. However, this provision shall not exempt the Renter or any other person from direct responsibility to any public body or authority for his own unlawful conduct.

 6. Damage to the vehicle not covered by the insurance taken out on the car, including any damage to the interior (e.g. from cigarette glows) and to other equipment, loss of car keys and any damage caused by misuse (e.g. refilling of incorrect fuel or a broken clutch) and loading plus any Hertz costs and fees caused by this type of damage/accident. If the vehicle is used for any unusual transportation (including transport of pets) Hertz reserves the right to bill the Renter any cost of cleaning and repair.

 7. ) Loss of revenue DKK 500 per day, when Hertz awaits a car key which has not been returned together with the vehicle.

4. Indemnification

In so far as permitted by law, Hertz cannot be held responsible for any damage inflicted on the Renter or any third party in connection with the use of the vehicle, or for loss of or damage to any property of the Renter left in the vehicle, or for loss or inconvenience caused by delays in delivery, engine failure or from other causes, and the Renter shall hold Hertz harmless and free from any such claim.

5. Conditions of use

The Renter is expected to look after the vehicle carefully, and in particular not allow it to be used:

 1. to carry persons or property for hire

 2. to propel or tow any vehicle, trailer or any other object

 3. in any race, test and exercises or contest of any kind

 4. while the Renter or any other designated driver of the vehicle is under the influence of alcohol, hallucinatory drugs, narcotics, barbiturates or any other substance impairing his judgment or ability to react

 5. in contravention of any custom or regulations

 6. by any person not applied as driver to the rental agreement. Every driver must be authorized by Hertz, who will demand a copy of each driver’s license. All drivers must hold a valid driver’s license for at least 12 months at time of rental.

The vehicle may be owned by one of the Rental Company’s financing partners.

6. Solemn declaration regarding use of vehicle

I, the undersigned, solemnly and sincerely declare that a vehicle has been transferred to me.

In connection with the transfer of the vehicle, I declare that the owner, as part of the transfer of the vehicle, has found that there is no risk that the vehicle will be used for reckless driving.

I further declare that I and those who will have access to the vehicle have not previously driven recklessly or committed other serious violations of the Danish Road Traffic Act. Behaviour deemed to be reckless driving includes driving at a speed of over 200 kilometres per hour, driving at a speed of over 100 kilometres per hour while at the same time exceeding the speed limit by more than 100 per cent, and driving with a blood alcohol content of over 2.00 per mille.

I also declare that I have been made aware that I may be held fully liable in damages if the vehicle is confiscated as a result of reckless driving.